Materialien zur Advanced Atomic and Molecular Physics
Powerpointfolien

 Mat 1  Atomspektroskopie
 Mat 2  gemessene Spektren
 Mat 3 Starkfeldeffekte
 Mat 4 Molekül-Spektroskopie